sobota, 15 maja 2010

Pozwy zbiorowe nadchodzą

19 lipca w życie wejdzie ustawa z 17 grudnia 2009 o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, po raz pierwszy w Polsce regulująca instytucję pozwów zbiorowych. Pozwy tego rodzaju, szczególnie popularne w USA, polegają na złożeniu wspólnego roszczenia przez wiele osób pokrzywdzonych w podobnych okolicznościach przez ten sam podmiot. W naszym kraju pozwy zbiorowe nie będą dozwolone w procesach o roszczenia wynikające z tytułu umownego (za wyjątkiem umów konsumenckich), lecz osoby poszkodowane będą mogły domagać się zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, jeśli doszło do niej w wyniku czynu niedozwolonego.Ustawa z 17 grudnia przewiduje, iż pozew zbiorowy dopuszczalny będzie, jeżeli grupę stworzy przynajmniej 10 powodów. Ponadto, roszczenie wobec pozwanego musi być ujednolicone - każdy powód domagać się będzie musiał takiej samej kwoty. W praktyce, oznaczać to najpewniej będzie, iż jeżeli wartość poszczególnych szkód różni się od siebie, ich wartość ujednolicona zrównana będzie być musiała z najniższym roszczeniem, zgodnie z zasadą, iż nikt nie może starać się o odszkodowanie większe, niż to, które mu przysługuje.

Tym niemniej, nawet w ten sposób obniżone, roszczenia grupowe stanowić mogą pewne zagrożenie dla przedsiębiorców, i to nie tylko finansowe, lecz również wizerunkowe. W najbliższych tygodniach postaram się przybliżyć Państwu sytuacje, w których taki pozew mógłby zagrozić Państwa firmom, oraz w jaki sposób tego uniknąć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz